REGULAMIN:

REZERWACJI, WYNAJMU OBIEKTÓW  STAŁY LĄD

Ilekroć w REGULAMINIE mówi się o:

- obiektach Stały Ląd - oznacza to oferowane DOMKI LETNISKOWE, POKOJE DOMU GOŚCINNEGO, APARTAMENT W CENTRUM DARŁÓWKA

- Wynajmującym/Gościu - osobie, która korzysta z usług noclegowych Stały Ląd, na terenie obiektów Stały Ląd

- Właścicielu - właściciel obiektów Stały Ląd

- Osoba upoważniona - osoba wskazana przez właściciela, do reprezentowania go przed Wynajmującymi na terenie obiektów Stały Ląd. 

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

1.     Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu obiektów wczasowych stanowiących ofertę pod nazwą STAŁY LĄD (domki letniskowe, pokoi domu gościnnego, apartament)

2.     Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) w terminie 3 dni, należy potwierdzić wpłacając na nr konta bankowego: 18 1090 1711 0000 0001 1858 5261 Bank Zachodni WBK, kwotę zadatku ustaloną z osobą wynajmującą (co najmniej 30% wartości pobytu) w tytule podać termin pobytu, dane wynajmującego oraz rodzaj rezerwowanego obiektu Stały Ląd, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres mailowy rezerwacja@stalylad.com – tylko tak poczyniona rezerwacja będzie uznawana za skuteczną!

3.     Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4.     Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5.     W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie indywidualnie określonej.

6.     Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobraniu kluczy.

7.     Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

8.     W przypadku skrócenia pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

9.     W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego, lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.

10.  W domku, apartamencie, domu gościnnym, obowiązuje całkowity zakaz palenia.

11.  W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku, Apartamencie, Domu Gościnnym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

12.  Jeśli na skutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 06:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania Policji – Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu.

13.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiektach Stały Ląd, nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. Grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów Stały Ląd materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

14.  O konieczności dokonania napraw w obiektach Stały Ląd przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

15.  Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu wynajmowanego obiektu Stały Ląd, w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.

16.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. Czasowym brakiem wody, prądu lub Internetu.

17.  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygnięte będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

18.  W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z obiektów Stały Ląd, bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby przez niego upoważnionej) należy się liczyć z naliczeniem dodatkowej opłaty uzgodnionej z właścicielem.

19.  Doba najmu zaczyna się o godzinie 16:00 (przyjazdy) i kończy o godzinie 09:00 (wyjazdy).

20.  W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.

21.  Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

22.  Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji udzielą firmy ubezpieczeniowe.

23.  Cena usług świadczonych przez Właściciela obiektów Stały Ląd, nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.

24.  Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się jest zobowiązany odebrać wynajmowany obiekt Stały Ląd, tzn. Sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia i elementy wyposażenia znajdujące się w jego wnętrzu.

25.  Uwagi, co do uszkodzeń zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej.

26.  Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń, tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)

27.  Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego wynajmowanego obiektu Stały Ląd.

28.  Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w wynajmowanym obiekcie Stały Ląd, w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

29.  Osoby dorosłe (wynajmujące) biorą pełną odpowiedzialność za dzieci oraz mają obowiązek o ich dopilnowaniu na terenie obiektów Stały Ląd, a w szczególności na dzieci bawiące się urządzeniami (trampoliny, piaskownice, itp.) Za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu dzieci odpowiada opiekun prawny.

30.  Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania od Wynajmujących kaucji w wysokości 300 PLN.

31.  W przypadku zgubienia kluczy od wynajmowanego obiektu Stały Ląd – choćby jednego kompletu – gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych/klucz, na poczet wymiany zamków.

32.  Osoby wynajmujące obiekty Stały Ląd, chcące skorzystać z paleniska są zobowiązane zgłosić to osobie odpowiedzialnej za obiekt lub zgłosić to do właściciela. Palenisko może być używane tylko maksymalnie do godziny 21:00, bądź do godziny, w której znajduje się osoba odpowiedzialna za obiekt. Osoby które chcą skorzystać z paleniska zobowiązane są do zakupu własnego opału, a także do zachowania szczególnej ostrożności.

33.  Osoba wynajmująca, korzystająca z grilla lub paleniska zobowiązana jest do ich pozostawienia w stanie czystości. Wypalony żar i popiół należy wyrzucić do specjalnie przydzielonego pojemnika (metalowego).

34.  Osoby korzystające z rowerów, wózków drewnianych oraz rikszy zobowiązane są do poinformowania uprzednio właściciela lub osoby odpowiedzialnej za obiekt. Wszelkie wady zauważone przed korzystaniem ze sprzętów należy zgłosić właścicielowi oraz także wady które zaistniały w trakcie korzystania ze sprzętów. Po zakończeniu korzystania ze sprzętów należy odstawić je na wyznaczone miejsce.

35.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie obiektów Stały Ląd mienie ruchome, zarówno w trakcie pobytu jak i po wyjeździe.

36.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

37. INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ I SKUTECZNEJ REZERWACJI: (tylko rezerwacje dokonane w taki sposób, będą uznawane za skuteczne)

KROK 1 - SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU. (DOMKI; POKOJE DOMU GOŚCINNEGO; APARTAMENT)
KROK 2 -WPŁAĆ 30% WARTOŚCI POBYTU, TYTUŁEM ZADATKU, NA KONTO: 
- 18 1090 1711 0000 0001 1858 5261 - BANK ZACHODNI WBK, W TYTULE PRZELEWU PODAJ:
- TERMIN POBYTU; DANE WYNAJMUJĄCEGO; NAZWĘ REZERWOWANEGO OBIEKTU STAŁY LĄD.
KROK 3 - WYGENERUJ POTWIERDZENIE WPŁATY I PRZEŚLIJ NA ADRES:
- REZERWACJA@STALYLAD.COM

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT NA TERENIE DOMU WCZASOWEGO STAŁY LĄD

1. W Domu Wczasowym Stały Ląd mogą przebywać tylko zwierzęta domowe psy i koty ras małych.

2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w domu wczasowym to 20 zł za dobę.

3.Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.

4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy,pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.

5. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona ( sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w wysokości 100zł.

6.Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu domu wczasowego.

7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawiane w pokoju samo jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.

8.Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika na zewnątrz.

9. Wszystkie szkody w mieniu Domu Wczasowego Stały ląd, bądż mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane indywidualnioe w zależności od zniszczeń, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

10. Za niepoinformowanie obsługi domu wczasowego o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.